2015

Rapport 2015:68. Arkeologisk utredning 2015. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47
Bo Friman

I samband med att Belleshill AB planerar att exploatera fastigheten Vallkärratorn 1:47, Vallkärra socken, håller Lunds kommun på att upprätta en detaljplan. En arkeologisk utredning genomfördes sommaren 2015. Utredningsområdet ligger i ett fullåkerslandskap mellan Lund och Stångby och öster om Vallkärra. Sammanlagt registrerades 44 anläggningar i schakten. De var relativt jämnt spridda över undersökningsytan och saknade synliga strukturer. Inga fortsatta arkeologiska insatser föreslås.