2015

Rapport 2015:32. Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala län, Uppland, Tierps kommun, Vendels socken, Karby 7:1, 8:3, 9:2 m fl och Vendel 6:1, 7:1, 37:2 m.fl. Sträckan Karby–Husby samt Brunnby.
Anton Seiler med bidrag av Ola Magnell och Karl-Fredrik Lindberg

Under våren 2014 genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning i de centrala och fornlämningsrika delarna av Vendels socken i norra Uppland. Anledningen var ledningsarbeten på en sträcka på drygt två kilometer. Fornlämningar framkom i princip i samtliga schakt, i form av bl.a. kulturlager, stolphål, kokgropar och härdar. Äldst bland lämningarna var ett fyndrikt lager från mellanneolitikum som innehöll keramik, stenartefakter samt ben av fisk, fågel och däggdjur.

Dateringarna i övrigt sträcker sig troligen från bronsålder fram till modern tid. Fornlämningarna avspeglar boplatser och gårdar, några fynd kan även härröra från skadade eller förstörda gravar.

Uppdraget visar att ett vidsträckt, sammanhängande och välbevarat fornlämningskomplex döljer sig under markytan i Vendelbygdens centrala delar. De nyupptäckta fornlämningarna är välkomna inslag för att diskutera Vendels äldre historia, i synnerhet bronsålder och äldre järnålder som hittills varit föga framträdande i bygden.