2023

Rapport 2023:58
Arkeologisk förundersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, fastighet Berg 3:50, fornlämning L2010:7711, L2008:441, L2010:7938 och L2010:8207, L2022:4674, L2022:4509 och L2022:1249
Tom Carlsson och Katarina Österström

Under hösten år 2021 genomfördes arkeologiska förundersökningar norr om Vreta kloster, Sveriges äldsta kloster. I området fanns en boplats från äldre bronsålder.
Fornlämning påträffades framför allt väster om skolbyggnaderna (område A) som innehöll ett mäktigt kultur- och odlingslager från äldre bronsålder, yngre järnålder och historisk tid med underliggande anläggningar från äldre bronsålder. En härd påträffades norr om skolan. Resultaten visar också på odling under yngre järnålder.