2023

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2
Östergötlands län, Östergötland, Finspångs kommun, Risinge socken, fastighet Viggestorp 5:1
Ann Westermark och Alf Ericsson

Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM), har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inom delar av fastighet Viggestorp 5:1  Finspångs kommun. Detta eftersom Finspångs kommuns planerar att upprätta en ny detaljplan för handel och verksamheter. Planområdet är totalt 40 hektar stort och det nu aktuella utredningsområdet berörde 15 hektar i den södra delen.

Utredningen kompletterar flera andra utredningar och förundersökningar som gjorts i närområdet i samband med nämnda planarbete och prospektering inför ombyggnad av RV51.

Två av fem objekt visade sig innehålla bearbetad kvarts och flinta samt i det ena fallet också en tidigare okänd stensättning (L2023:1256) och en kolbotten (L2023:1255). I uppdraget ingick också att bedöma om stensättningarna Risinge 299:1–4 och Risinge 300:1 var fornlämning eller ej. Dessa visade sig vid närmare granskning vara odlingsrösen.