2015

Rapport 2015:104. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stockholms län, Södermanland, Huddinge kommun, Huddinge socken, Vistaberg 1:2, 1:3-1, 1:3-2, 1:5, 3:61, 3:62, 3:64, 3:75-1, 3:75-2, 3:348 och 3:377.

Wivianne Bondesson

Efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län har det genomförts en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Vistaberg. Vid denna etapp utredningsgrävdes 18 objekt, i detta fall boplatslägen d.v.s. platser utan synliga lämningar ovan mark men där terrängläget indikerade att det skulle kunna finnas boplatslämningar under markytan. Fyra av objekten visade sig vara stenåldersboplatser, de övriga uppvisade inga indikationer och utgår därmed. Därtill påträffades en ensamliggande härd.