I det lilla området som idag heter Eskilstorp och ligger utanför Vellinge söder om Malmö, har rester av stolphål och härdar från bronsålder hittats, men också spår av en storgård från yngre järnålder. Området undersöks under 2020 och 2021.

Rikligt med anläggningar i ett av förundersökningsschakten från etapp 1A. Centralt i bild anas ett av grophusen som en större mörkfärgning. Foto: Sydsvensk Arkeologi

Under två säsonger, hösten 2020 och våren 2021, undersöks två ytor i Eskilstorp strax utanför Vellinge. Här planerar Rörsjöborg AB för ett nytt bostadsområde, Vellinge Parkby. Undersökningen är ett samarbete mellan Arkeologerna och Sydsvensk Arkeologi. De två ytorna innehåller bebyggelselämningar från framför allt bronsålder (cirka 1700 f Kr–500 f Kr) och yngre järnålder–tidig medeltid (cirka 500 e Kr–1100 e Kr).

Inom etapp 1B, som undersöks hösten 2020, konstaterades bebyggelselämningar från bronsålder vid förundersökningen. Ytan är på knappt 20 000 kvadratmeter och innehåller stolphål, gropar och härdar. Under hösten hoppas vi kunna belägga gårdslägen med tillhörande aktivitetsområden. Bebyggelsen ingår i ett landskap präglat av gravhögar från tiden.

Etapp 1A, som undersöks våren 2021, omfattar drygt 34 000 kvadratmeter. Vid förundersökningen konstaterades rikligt med bebyggelselämningar från framför allt yngre järnålder–tidig medeltid. En storgård med ett hus och ett område med bland annat grophus, långhus och gropar hittades vid förundersökningen.

Undersökningen förväntas svara på frågor som bland annat rör platsens struktur, men också dess sociala och ekonomiska status.

Ni kan följa undersökningen via Sydsvensk Arkeologis blogg. Guidade visningar planeras, så håll utkik här!