Nära gravfältet Inhåleskullen i östra Fyrislund söder om Uppsala undersöktes 2015 flera gårdar från järnålder. En vacker kam, förgyllda smycken och malstenar hör till de finare fynden.

Under juli undersöktes huslämningar från järnålder.

Gårdarna dateras till perioden 100 f. Kr. till 600 e. Kr. Anledningen till undersökningen var att kommunen planerar att bygga en ny stadsdel på platsen.

Vid de tre gårdarna påträffades både tydliga hus och områden med grovkök där man lagat mat under öppen himmel samt brunnar där man hämtat sitt vatten. Även rester av befolkningens dagliga liv hittades, delar av keramikserviser för matlagning, förgyllda smycken och dräktdetaljer i metall samt spår som visar hur man lagt sig vinn om den personliga hygienen i form av en vacker skäggkam i horn. Ett vattenhål där människorna deponerade sitt avfall, som djurben bland annat från häst och keramik, undersöktes också.

En vacker kam som hittats, troligen var gårdens folk välbärgade.

En av gårdarna hade ett märkligt litet knubbigt hus omgärdat av rännor. Huset har fungerat som ett kulthus kring vår tideräknings start. I rännorna har man lagt ner matavfall från rituella måltider, malstenar som använts för att framställa mjöl och stenen säden krossats mot, en så kallad underliggare. Kanske har de placerats ut som offer för att skydda huset och dess invånare. Troligen har byggnaden varit till för så kallade kommunionsmåltider, vilka fungerat som en religiös gemenskap mellan de döda, gudarna och människan. Mat och dryck fyllde ofta flera funktioner både som föda för deltagarna och offer till gudomligheten.

Det fanns också en stor mängd välbevarade djurben, huvudsakligen från får i stolphålen som visar vad människorna åt under järnålder.

Nära bosättningarna låg ett gravfält som i folkmun kallats Inhåleskullen. Gravfältet undersöktes 2010 och gav flera rika spår av de som en gång levt i området, bland annat påträffades delar av en vendeltida hjälm, ett svärdsskidebeslag och en guldten i några av gravarna.

Resultaten från undersökningen av gårdarna är en viktig pusselbit i förståelsen av hur landskapet och samhället kring Uppsala var organiserat under järnålder.

Läs mer i rapporten