2018

Rapport 2018:86. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Danmark och Vaksala socken, fastigheter Danmarks-Kumla 10:1, VaksalaNorrby 1:2 och 1:3 Fornlämningar Danmark 216:1, Vaksala 298:1, Vaksala 299:1, Vaksala 317:1
Fredrik Larsson, Maria Lingström och Marita Sjölin. Med bidrag av Håkan Aspeborg, Mia Englund, Magnus Lindberg, Ola Magnell och Anton Seiler

Uppsala växer, och med det även vår kunskap om det förflutna. I och med Uppsala kommuns planer på en ny stadsdel i Fyrislund i Uppsalas sydöstra utkant gavs Arkeologerna möjlighet att undersöka tre förhistoriska boplatser och delar av Norrby bytomt sommaren 2015. Vid undersökningen påträffades tre gårdar som var bebodda från tiden kring vår tideräknings start till vendeltid. Före gårdarna etablerades på platsen föregicks de av aktiviteter från perioden yngre bronsålder och förromersk järnålder.

I analysen av gårdarna och befolkningen inom nordöstra Fyrislund har identifierats spår av agrara samfälligheter och specialiseringar samt vissa nyckelhantverk som vävning, ben/hornhantverk, tjärframställning och indikationer på järnsmide. Genom gårdarnas olika funktionalitet, storlekar och specialiseringar har även aspekter på bosättningsmönster, gränsdragningar i landskapet, ägoomstruktureringar samt arvsskiften kunnat diskuteras.

Utifrån gårdarnas speciella utformning, karaktär och sammansättning har även befolkningens koppling till olika nätverk kunnat belysas samt befolkningens övergripande drivkrafter både i vardagsliv och i mer allvarstyngda stunder.