2015

Rapport 2015:10. Småland, Kronobergs län, Ljungby kommun, Berga och Hamneda socken, fornlämning Berga 341, 342, Hamneda 338 och 24040.
Ola Kronberg

Under hösten 2012 genomfördes arkeologiska förundersökningar av fyra lokaler i Kronobergs län. Ingen av fornlämningarna var kända sedan tidigare utan påträffades vid arkeologiska utredningar under våren 2012. Två av fornlämningarna låg i Berga socken; RAÄ Berga 342 som vid undersökningen hade id Berga 334 samt RAÄ Berga 341 som tidigare hade id Berga 335. De andra två låg i Hamneda socken; RAÄ Hamneda 338 tidigare id Hamneda 23032 samt id Hamneda 24040.

Lämningarna i RAÄ Berga 342 utgjordes av senmesolitiska härdar belägna intill Lagan. RAÄ Berga 341 utgjordes främst av härdar och kokgropar daterade till äldre järnålder, samt en mellanneolitisk offergrop och möjliga mellanneolitiska hyddlämningar. Vid RAÄ Hamneda 338 påträffades ett välbevarat treskeppigt långhus från mellersta järnåldern. Lokalen id Hamneda 24040 hade under utredningen tolkats som en boplats, men kunde avskrivas under förundersökningen. Förundersökningarna anses ha fångat in och undersökt huvudinnehållet av fornlämningarna. Dessa bedömdes därmed vara tillräckligt undersökta i förhållande till den vetenskapliga potential de tillskrivits. Därför förordas inga vidare antikvariska insatser. Ett tilläggsbeslut från Länsstyrelsen gav UV Syd möjlighet till fördjupad förundersökning av materialet från Berga 341 och Hamneda 338.