2021

Rapport 2021:55
Arkeologisk förundersökning 2020
Skåne, Landskrona kommun, Asmundtorps socken, fastighet Asmundtorp 1:275 och 29:2, lämningsnr L1989:9527 och L2020:956
Bengt Söderberg och Krister Kàm Tayanin med bidrag av Tyra Ericson

På senhösten 2020 genomförde Arkeologerna vid Statens historiska museer (Lund) en förundersökning av två ytor med boplatslämningar strax söder om tätorten Asmundtorp, vid Braån i västra Skåne. Resultaten visar att området varit mycket attraktivt att bo och leva i då man har valt att bosätta sig där vid upprepade tillfällen under loppet av yngre stenålder, bronsålder och järnålder. Dessutom framkom lämningar som sätts i samband med byn Norra Möinge som låg strax öster om ytan under medeltiden och fram till 1800-talet, då gårdarna skiftades.