2022

Rapport 2022:134
Arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Landskrona kommun, Landskrona, Örja och Säby socknar, fastighet Örja 1:9 och Tullstorp 5:8, fornlämning L1988:6144, L1988:3619, L1989:9105, L2022:3184 och L2021:7026
Nathalie Hyll med bidrag av Magnus Andersson, Felicia Hellgren och Santeri Vanhanen

Under tidig vår 2022 genomförde Arkeologerna vid Statens historiska museer en arkeologisk förundersökning inom fem fornlämningsområden i nordöstra utkanten av staden Landskrona. Anledningen är att Landskrona kommun planerar för utbyggnad av ett verksamhetsområde. Då marktillträde nekades för två områden (område 1 och 2) kunde undersökningarna endast fullföljas inom tre områden (3–5).

Resultaten visar att trakten med dess närhet till Säbybäcken varit attraktivt att bo och verka kring under förhistorisk tid. Karaktären skiljer sig något åt inom de olika områdena där område 3 domineras av aktivitetetslämningar i form av boplatsnära gropar från yngre bronsålder och en stenpackning vilket förmodas utgöra rester efter en neolitisk döslämning. Område 4 domineras av aktiviteter kopplade till våtmark och närliggande boplatser daterade till yngre stenålder samt yngre bronsålder/äldre järnålder. Område 5 innehåller spåren efter en eller att par gårdar med bebyggelse och aktiviteter daterad till mellersta järnålder.

För samtliga områden föreslås fortsatta undersökningar.