2017

Rapport 2017:86. Arkeologisk utredning steg 1, 2017, Skåne, Staffanstorps kommun, Tottarps socken, del av Stanstorp 5:1 (f.d. Djurslöv 7:12), fornlämning Tottarp 23:1.
Författare: Kennet Stark

Djurslöv förefaller varit en plats av betydelse under äldre järnålder och närheten till den samtida centralplatsen i Uppåkra placerar Djurslöv i en spännande kontext. Utredningsområdet ligger i direkt anslutning till Djurslövs gamla tomt där det finns en gravhög och högstatusgravar från romersk järnålder. I anslutning till byn har man vid metalldetektering påträffat ett 25-tal föremål från järnålder, varav flera vendeltida fibulor. I närområdet finns ett flertal registrerade boplatser och fyndsamlingar av neolitiska flintföremål. Ett ganska okänt fynd inom byns marker är ett romersk solidimynt från 400-talet.

Utifrån byråinventeringen och fältbesiktningen har utredningsarbetet resulterat i sex utredningsobjekt med en sammanlagd areal på cirka 19 hektar som bör bli föremål för fortsatta antikvariska åtgärder.