2016

Rapport 2016:89. Arkeologisk utredning steg 2, 2016. Skåne, Lund och Staffanstorp kommuner, Knästorp socken och Lunds stad, Uppåkra 10:1 m. fl.

Håkan Aspeborg & Kennet Stark

Trafikverket planerar att bygga om trafikplats Lund Södra och väg E22 på sträckan Lund Södra Trafikplats–Råby trafikplats. I anslutning till och inom det aktuella utredningsområdet finns ett större antal inventerade boplatser, fyndplatser, fyndsamlingar, gravar samt två bytomter. Utredningen utfördes med sökschaktning kompletterat med metalldetektering. Förhistoriska boplatslämningar påträffades inom fyra ytor på två områden. Dessutom påträffades lager som preliminärt tolkas som spår av hålvägar inom ytterligare ett område. I två anläggningar påträffades trattbägarkeramik, vilket antyder dateringar till tidigneolitikum eller början av mellanneolitikum och en tunnackig yxa. Fyra ytor inom tre områden föreslås bli föremål för förundersökning.