2016

Rapport 2016:105. Arkeologisk förundersökning 2016. Skåne, Lomma kommun, Fjelie socken, fastighet Fjelie 2:13, fornlämning Fjelie 50.

Magnus Artursson och Nathalie Hyll.

Under våren 2016 förundersöktes ett ca 11 300 kvadratmeter stort område inom fastigheten Fjelie 2:13 inför en detaljplaneläggning av Lomma kommun. I förundersökningsschakten framkom 229 anläggningar, främst bestående av stolphål, gropar, kokgropar, härdar och lager. Anläggningstätheten blev lägre än förväntat, men resultatet visar ändå att den redan konstaterade boplatsen i söder fortsätter några hundra meter åt norr. Anläggningstätheten minskar visserligen i den norra delen, men här finns säkerligen andra viktiga delar av boplatsaktiviteterna representerade som är viktiga för att få en helhetsbild av boplatsmiljön. Samtliga fynd- och 14C-dateringar visar att boplatsen huvudsakligen kan dateras till mellersta–yngre bronsålder, cirka 1300–800 BC.