2015

Rapport 2015:115. Tidigneolitikum och yngre järnålder
i Fiskebäckskil. Arkeologisk förundersökning. Spår från stenåldern och folkvandringstid i Bohuslän.

I juni 2015 gjordes en arkeologisk förundersökning av ett område i Skaftö-Fiskebäck i Bohuslän eftersom Lysekils kommun planerar att bygga hus. Skaftö präglas av karga granitberg, sprickdalar och det närliggande havet. Flera förhistoriska gravlämningar och stenåldersboplatser ligger nära.

Spår från stenåldern, till exempel flintavslag, hittades i flera av de schakt som grävdes vid undersökningen; bland annat hittades en slagplats. I närheten låg en eldstad från folkvandringstid. Ytterligare en härd med liknande tidsbestämning påträffades i närliggande åkermark.