2024

Arkeologisk förundersökning 2023
Skåne län, Skåne, Skurups kommun, Solberga, Villie och Västra Nöbbelöv socken, fastigheterna Solberga 21:1 m.fl ., fornlämning L2018:128, L1989:7192, L2018:123 och L2024:822
Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Felicia Hellgren och Santeri Vanhanen

På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk förundersökning mellan den 12–20 september 2023 som berörde fyra fornlämningar inom tre områden i Skurups kommun. Undersökningen föranleddes av Eons planerade dragning av ny elledning. Fortsatta arkeologiska insatser förordas vid Tingaröds bytomt där lämningar efter en gårdsbebyggelse och en förhistorisk boplats påträffades.