2018

Rapport 2018:11. Arkeologisk utredning 2017. Skåne, Lomma kommun, Borgeby socken, väg 925
Bengt Söderberg och Kennet Stark

Arkeologerna har utfört en arkeologisk utredning som föranleddes av att Trafikverket planerar att anlägga en ny gång- och cykelväg utmed väg 925. Vägen passerar genom Borgeby vid Lödde ås dalgång som utgör en värdefull kulturmiljö.

Arbetet kan komma att beröra fyra fornlämningar: en boplats med lämningar från sten- och järnålder, den medeltida byn Borgeby, byggnadslämningar tillhöriga Borgeby slott och befästningsverk tillhöriga slottets föregångare, den vikingatida ringborgen.

Utredningen innehåller bland annat en sammanställning av de arkeologiska undersökningar som tidigare gjort i dessa fornlämningar. Dessa utvärderas och ligger till grund för förslag på åtgärder som dels rör gång- och cykelvägens sträckning, dels fortsatta arkeologiska insatser i form av en förundersökning.