2017

Rapport 2017:89. Arkeologisk förundersökning 2016. Skåne, Ystad kommun, Bromma socken, fastighet Bromma 5:1,och 15:1 fornlämning Bromma 49–52
Tyra Ericson

En planerad gång- och cykelväg berör nordväst om Bromma by ett område med tidigare kända boplatslämningar, FMIS Bromma 49–52. Arkeologerna utförde därför en arkeologisk förundersökning inom ett ca 5 200 kvadratmeter stort område. I fyra schakt om sammanlagt 368 kvadratmeter påträffades boplatslämningar i form av gropar, härd, stolphål och flera lager/lagerrester, varav två kulturpåverkade. Fynden utgörs av sparsamma mängder flinta, keramik och bränd lera. Lämningarna dateras till tidigneolitikum, äldre romersk järnålder samt vendeltid. Inga fortsatta antikvariska insatser bedöms nödvändiga inom undersökningsområdet, men boplatslämningarna kan antas ha en större utbredning åt såväl väster som öster.