2022

Rapport 2022:3
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, fastighet Händelö 2:41, L2011:3108 och L2011:2618
Anton Seiler och Marita Sjölin (red.)

”Gravfältet betraktas som ett av de ståtligaste i Norrköpingstrakten. Att tvingas borttaga detta vackra minnesmärke är en mycket smärtsam förlust för arkeologien” (Cnattingius 1958).

Bådstorpsgravfältet med sina 118 brandgravar användes kontinuerligt under 700–900-talen. Det är genom de arkeologiska undersökningarna 1959 och 2019 det största gravfält från perioden som har undersökts i sin helhet i Östergötland. Gravfältet med ett 30-tal högar, ett 80-tal stensättningar och några gravar kring stenblock hade uppförts på västra sidan av Krusenhofsåsen, norr om Norrköping och Bråviken. Citatet ovan, inför fältinsatserna på 1950-tal, illustrerar gravfältets betydelse i trakten. I samband med undersökningen 2019 framkom och undersöktes även gårdslämningar från yngre bronsålder, tidig vendeltid samt medeltid och tidigmodern tid.

(Del 1 ovan är huvudrapporten, del 2 innehåller bilagorna)