2017

Rapport 2017:15. Arkeologisk undersökning. Östergötland, Linköpings kommun, Rystad socken, fastighet Kallerstad 1:62 och Rystad-Gärstad 12:4 fornlämning Rystad 37:1. Annika Helander

En arkeologisk undersökning  inom ett cirka 1600 m2 stort område av gravfältet Rystad 37, i utkanten av Linköping. Så gott som samtliga brandgravar var anlagda under förromersk järnålder, 400 f.Kr.–år 0, medan endast ett fåtal har daterats till de första decennierna under äldre romersk järnålder, år 0–200 e.Kr.
Det undersökta gravfältet utgör den västra delen av ett nu totalundersökt bygdegravfält som brett ut sig på ett höjdläge invid en vik av sjön Roxen. Sammanlagt är drygt 500 brandgravar undersökta, från förromersk och romersk järnålder. Det är därmed det största undersökta gravfältet från den här tidsperioden i vårt land, vilket ger stora möjligheter till fördjupade studier och statistiska beräkningar.

Inom undersökningsområdet fanns ett 50-tal stensättningar varav den största låg i krönläge. På, i och under stensättningarna fanns drygt 200 brandgravar som anlagts under en period av cirka 400 år. Den mest intensiva fasen av gravfältets användningstid inträffade under yngre förromersk järnålder, ungefär mellan 150 f.Kr. och Kristi födelse. Fyndmaterialet var extraordinärt på flera sätt. Fem kulhalsringar framkom inom ett begränsat område, centralt på gravfältet. Koncentrationen av kulhalsringar tyder på att de begravna varit individer från ett högre socialt skikt i samhället. Ett annat iögonfallande drag är avsaknaden av redskap, bortsett från en skära och sex synålar. Däremot dominerar dräkttillbehör som bältetillbehör och fibulor. Fyndkategorierna indikerar att den befolkning som begravdes här inte tillhörde de som i livet utmärkt sig genom hantverk eller odling.