2016

Rapport 2016:109. Arkeologisk utredning. Uppsala län, Uppland, Tierps kommun, Vendels socken, Husby 16:2.

Fredrik Larsson med bidrag av Maria Lingström.

I november 2016 genomfördes en arkeologisk utredning inom fastigheten Husby 16:2 i Vendels socken, Uppland. Vid utredningen påträffades en förhistorisk boplats med härdar, kokgropar, gropar, stolphål, lager och störhål. Även två metallföremål, ett ormöglespänne och ett remändesbeslag från yngre järnålder, påträffades vid metalldetektering.

Sett till de omkringliggande fornlämningarna i Husby, de påträffade anläggningarnas karaktär samt metallföremålen tolkas boplatsen vara från järnålder.