2017

Rapport 2017:14. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne, Burlövs kommun, Burlöv socken, fastighet Kronetorp 1:1, fornlämning Burlöv 88:1 och 116. Bo Friman.

Efter att Kronetorp Park Projekt AB har utfört en detaljplaneläggning av fastigheten Kronetorp 1:1 i Burlövs kommun gjordes en arkeologisk förundersökning hösten 2015. Undersökningsområdet ligger i Malmös norra del mellan Kronetorps gård och väg E22. Resultatet av förundersökningen visar på förekomst av boplatslämningar från bronsålder till förromersk järnålder (cirka 1500–200 f. Kr.) inom fornlämning Burlöv 116. Dessutom hittades ett kombinationsredskap (skrapa/syl) i flinta som kan dateras till yngre stenålder. Endast den östligaste delen av fornlämning Burlöv 88:1 var föremål för förundersökning. Här undersöktes en grop innehållande slagen flinta av förhistorisk typ. Inga fortsatta arkeologiska åtgärder föreslås för Burlöv 116.Däremot föreslås fortsatta arkeologiska undersökningar av resterande delen av fornlämning Burlöv 88:1.