2016

Rapport 2016:2. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Uppsala län, Uppland, Knivsta kommun, Knivsta socken, Vrå 1:150, Vrå 1:185 och Ekeby 1:99.

Wivianne Bondesson

Arkeologerna har genomfört en arkeologisk utredning i Alsike. Vid utredningen registrerades 12 objekt varav fem var registrerade sen tidigare i FMIS. Hela eller delar av de fem av objekten är nu klassade som lagskyddade fornlämningar. Fyra objekt klassades som övriga kulturhistoriska lämningar. Objekten utgörs sammantaget av en skärvstenshög, stensättningar, härdar samt fynd av två delar av en malsten.