2021

Rapport 2021:43
Arkeologisk förundersökning
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, fastighet Händelö 2:41, fornlämning L2011:2618 och L2012:6737
Katarina Sköld

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en arkeologisk förundersökning med anledning av att Trafikverket har för avsikt att förlägga en arbetsväg inför byggnationen av höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Det aktuella området ligger mellan två tidigare undersökta gravfält som brukats under vendel- och vikingatid. Området har i samband med andra undersökningar beskrivits som sankt och mycket blött. Förundersökningen utfördes i syfte att begränsa fornlämningarna och att utröna om det fanns ytterligare lämningar som kunde förväntas sträcka sig in i området. Lämningar från minst tre tidsperioder påträffades; yngre bronsålder, folkvandringstid–tidig vendeltid och tidigmodern tid.