2022

Rapport 2022:78
Arkeologisk utrednings steg 2, 2022
Skåne län, Skåne, Höganäs kommun, Brunnby socken
Kennet Stark

Trafikverket planerar att anlägga en gång- och cykelväg på västra sidan av väg 1444 från Nyhamnsläge till Brunnby i Höganäs kommun på Kullahalvön. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne utfördes i april 2022 en arkeologisk utredning av åtta utredningsområden längs den planerade cykelvägen där syftet var att ta reda på om fornlämningar berörs av det planerade arbetsföretaget.
Endast i två av områdena påträffades lämningar av äldre karaktär som uppfyller kriterierna för fornlämningar. Inom södra delen av område 7 där det påträffades boplatslämningar i form av härdar och stenskodda stolphål och inom område 8 som sedan tidigare registrerats som möjlig fornlämning (L1988:1213) där det påträffades boplatslämningar i form av kulturlager och härdar, samt välbevarade lämningar efter den gamla Klockargården på pastorsexpeditionens parkering i form av stenläggningar och syllstensrader.