2022

Rapport 2022:63
Arkeologisk utredning, etapp 1
Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Överjärna och Ytterjärna socknar
Wivianne Bondesson

Vid utredningen registrerades sex objekt och 26 lokaler med sedan tidigare kända lämningar besiktigades. Fornlämningarna utgörs av tre boplatser, en stensättning, fyra hällristningslokaler, fyra skärvstenshögar och två lägenhetsbebyggelser. De övriga kulturhistoriska lämningarna utgörs av en lägenhetsbebyggelse och en fornlämningsliknande lämning.

De möjliga fornlämningarna utgörs av nio boplatslägen, två möjliga gravar, två husgrunder samt en husgrundsterrass, vars status kan komma att fastställas i etapp 2.

Utredningsområdet är 0,74 kvadratkilometer stort, 74 hektar, och präglas av flackt sydsluttande åkermark/hagmark med insprängda skogklädda kullar och impediment. Utredningsresultatet ska fungera som planeringsunderlag inför byggnation av trafikplats inför byggnation av Ostlänken.