2019

Rapport 2019:85. Arkeologisk utredning etapp 2, 2018. Östergötland, Linköpings kommun, Rystads och Vårdsbergs socknar, Stora Vänge, Ginkelösa, Ryckelösa, Bjursholmen och Fröstad,
fornlämning Vårdsberg 185:1–2, 186:1–2, 317 och Rystad 9:1 samt 355
Katarina Sköld och Alf Ericsson

Arkeologerna har utfört två arkeologiska utredningar, etapp 2, med anledning av byggandet av Ostlänken, delsträckan väg 758–Ryckelösa och Ryckelösa–Linghemsbäcken, Linköpings kommun. Utredningarna har resulterat i att fera tidigare okända fornlämningar har lokaliserats. Inom fem av de totalt tretton utredningsobjekten påträfades lämningar från förhistorisk tid och medeltid.