2016

Rapport 2016:5. Arkeologisk utredning 2015. Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, Östra Torn 29:8.
Ola Kronberg

Lunds kommun har för avsikt att anlägga en park benämnd Kunskapsparken, på ett cirka 16 hektar stort område i nordöstra utkanten av Lund. Den arkeologiska utredningen påvisade under mark dolda lämningar i form av gropar, stolphål, stenlyft och härdar inom i stort sett hela utredningsområdet. Bevarande eller arkeologisk förundersökning förordas för två objekt.