2017

Rapport 2017:149. Boplatslämningar från yngre bronsålder och folkvandringstid. Arkeologisk förundersökning 2017. Skåne, Malmö kommun, Glostorp socken, Käglinge 11:50 och Glostorp 10:7, fornlämning Glostorp 29:1
Nathalie Hyll

”… det fanns en ständig doft av vitlök som i det backiga högsommargröna landskapet, ackompanjerat av ett blomsterhav av framför allt vallmo och baldersbrå, snarast fick landskapsbilden att framstå som tagen från Provence än Söderslätt!”

Under sommaren 2017 utfördes en arkeologisk förundersökning av ett boplatsområde beläget knappt 1 kilometer söder om Lockarp. Anledning är att Trafikverket ska anlägga en gång- och cykelpassage över Trelleborgsbanan och Vångavägen väster om Käglinge. Förundersökningen påvisade en spridd förekomst av under mark bevarade förhistoriska lämningar i form av stolphål, härdar, kokgropar, gropar samt lager av en äldre markhorisont och kolluvium. Fyndmaterialet och det daterade lämningarna visade sig ha en stor kronologisk spridning, men de fyra 14C-dateringarna visade på två aktivitetsperioder; folkvandringstid och yngre bronsålder period IV.

Lämningarna tolkas därmed som utkantsaktiviteter kopplade till de två närliggande och tidigare undersökta boplatserna Lockarp 91 och Glostorp 28:1. Fornlämningens veteskapliga potential bedömdes som begränsad och i och med underökningen tillvaratagen. I det område av fornlämning Glostorp 29:1 som Trafikverket planerar att exploatera bedömdes därmed inga ytterligare antikvariska intressen kvarstå.