2017

Rapport 2017:60. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne, Lomma kommun, Fjelie socken, fastighet Fjelie 21:19, fornlämning Fjelie 13:1. Författare: Magnus Artursson & Nathalie Hyll

Länsstyrelsen planerade en översiktlig arkeologisk förundersökning av område 5, en befintlig pendlarparkering öster om Trafikplats Flädie, väg E6. Undersökningen föranleds av att Trafikverket ska riva parkeringen och intilliggande lokal. Förundersökningen syftade till att klargöra i vilken mån fornlämningen har påverkats av pendlarparkeringens anläggande, och hur den kan komma att påverkas av rivningen. Området omfattar en yta av ca 4500 kvadratmeter. Förundersökning gjordes genom att två stora schakt grävdes.

Anläggningarna som framkom visar att det finns bevarade förhistoriska lämningar, sannolikt en större boplats med kontinuitet från åtminstone äldre bronsålder och framåt. Det finns även dateringar som pekar på ännu äldre anläggningar från mesolitikum och neolitikum. Om pendlarparkeringen skall tas bort och området övertäckas permanent rekommenderas därför att en arkeologisk undersökning görs inom hela ytan.