2021

Rapport 2021:38
Arkeologisk undersökning 2020
Skåne, Landskrona kommun, Saxtorp socken, fastighet Saxtorp 7:5, fornlämning Saxtorp 8:1 (L1988:6051)
Magnus Andersson

Den arkeologiska undersökningen har visat att platsen utnyttjats under flera förhistoriska och historiska perioderna i mer eller mindre stor omfattning. Intressant är att syftet till besöken tycks ha varierat betydligt.

Under en lång period under äldre stenålder pekar lämningarna på att det på platsen bedrevs organiserad jakt. Viltet, troligen hjortdjur, har genom hägnadsystem drivits mot väntande jägare, fållor eller fångstgropar. Handlingarna tycks under mellanneolitikums stridsyxekultur varit av ett helt annat slag. Nedläggelsen av en hel, sannolikt oanvänd håleggad flintyxa, inom en trapetsoidformad byggnadskonstruktion indikerar på rituellt betingade händelser.

Omedelbart i norr avgränsas byggnadslämningen av tre gropar av gravkaraktär, möjligen ingående i ett linjegravfält. Först under senneolitikum har vi de första spåren av boplatsmiljö på platsen i form av ett tvåskeppigt långhus. Två hyddor, varav den ena är av grophuskaraktär, dateras till äldre respektive yngre bronsålder. 14C-dateringar från en härd respektive en kokgrop visar att platsen besökts sporadiskt även under järnålder. Möjligen är anläggningarna under brons- och järnålder aktiviteter från boplatser som legat söder om vårt område.

Spåren av tegindelningar, som vi fann i fält och vilka bekräftats på Storskifteskarta från 1772, visar att området snarast använts för åker och betesmark ända från kanske järnåldern och fram i våra dagar.