2016

Rapport 2016:93. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Tanums kommun, Tanums socken, Ryland 3:2, Tanum 2360, 1302 och 2359.

Betty-Ann Munkenberg

Tanumshede, en av Västsveriges mest fornlämningsrika trakter, är mest känd för sina många hällristningar från bronsålder. Dock levde människor här redan under tidig stenålder. Spåren efter människor som verkat i bygden finns nästan överallt, också på fastigheten Ryland 3:2. Inför detaljplaneläggningen av marken har arkeologiska undersökningar påvisat spår efter boplatslämningar från sten-, brons- och järnålder och gravmonument från järnåldern. Förundersökningen visade bland annat att fler gravar finns sydöst om den registrerade domarringen och de resta stenarna som syns på bilden.