2017

Rapport 2017:58. Arkeologisk undersökning, Kalmar län, Småland, Oskarshamns kommun, Misterhults socken, fastighet Plittorp 1:6, fornlämning Misterhult 2093. Författare: Linus Hagberg.

Under augusti 2015 gjordes en arkeologisk undersökning av en synnerligen välbevarad stenåldersboplats invid Plittorps gård norr om Oskarshamn i Misterhults socken, Kalmar län. Boplatsen anträffades i en sydsluttning på en avsats till en uppodlad dalgång. I dagens landskap återfinns platsen ungefär 5 km väster om kustbandet, men under mesolitikum utgjorde dalgången en fjordliknande havsvik som skurit djupt in landskapet.

På den lilla avsatsen hade ett cirka 8×5 m stort stolpburet hus anlagts intill ett större stenblock under senmesolitisk tid, cirka 5000 f Kr. Vid undersökningen återfanns såväl husets jordgolv som resterna av de vägg- och takstolpar som burit konstruktionen. Invid stenblocket, som varit inkorporerat i husets ena gavel, hade en större eldstad anlagts som erbjudit ljus, värme och matlagningsmöjlighet åt dess invånare. Huset hade grävts ned i sluttningen som en cirka 30 cm djup skål vid stenblocket – troligen för att underlätta isolering mot kyla och vind – vilket leder till tolkningen att hyddan främst använts under årets vintermånader. Golvet i den ena halvan av huset innehöll skrapor, knivar, yxfragment, slipstenar och knackstenar och rikligt med tillverkningsavfall i kvarts, kvartsit och flinta. Detta stärker tolkningen att huset utgjort en vinterbostad. Vanligtvis påträffas annars avfallet efter redskapstillverkning utanför boplatsernas bostäder; stensmide var dock ingen angenäm utomhusverksamhet under vintern och det finns flera exempel på hur denna verksamhet flyttats inomhus under årets kalla månader. För drygt 6000 år sedan utgjorde säkert avsatsen i Plittorp ett ypperligt läge för ett vinterviste. Den indragna havsviken erbjöd såväl goda fiske- och jaktmöjligheter, samt ett skydd från den pinande nordvästvinden ute vid havsbandet.