2015

Rapport 2015:92. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Stockholms län,  Södermanland, Botkyrka kommun, Botkyrka socken, Eriksberg 2:1, 2:9 och 2:27; Botkyrka 383:1, 729 och 730
Mathias Bäck och John Hamilton

Botkyrka församling planerar en utvidgning av kyrkogården vid Botkyrka kyrka. Arkeologerna har utfört två arkeologiska förundersökningar och två arkeologiska undersökningar inom exploateringsområdet. Undersökningarna har berört tre separata fornlämningar, en bebyggelselämning i söder, Botkyrka kyrkby, Botkyrka 383:1, en boplats i väster, Botkyrka 729 och en klockgjutnings-anläggning i öster, Botkyrka 730. Inom järnåldersboplatsen påträffades ett mindre stolphus från folkvandringstid samt några anslutande boplatsanläggningar.

Lämningarna efter klockgjutningen bestod av en större grop med delvis välbevarade detaljer av gjutformen. Dateringen har efter en sammanvägning av olika faktorer bedömts till första hälften 1600-talet. Inom området söder om bogårdsmuren har flera byggnadslämningar undersökts. De kan över tid ha haft tre huvudfunktioner, som stiglucka/ingång till kyrkogården, som krog/härbärge och som gårdsbyggnader. Delar av dessa byggnader ligger troligen kvar under och innanför nuvarande bogårdsmur. Den undersökta delen av stigluckan bestod av ett uppbyggt hörn av kvaderhuggna stenblock. I de understa raseringslagren påträffades bl.a. ett mynt präglat år 1354–1363.

Den sammantagna fyndprofilen indikerar att området fungerat som allmän samlingsplats och att det funnits utskänkning att tillgå. Två stensatta källargropar var fyllda av kronologiskt blandat material från 1500- till 1700-talet. En av källargroparna låg delvis under nuvarande bogårdsmur i anslutning till lämningarna efter stigluckan.