2024

Rapport 2024:31
Arkeologisk förundersökning
Södermanlands län, Södermanland, Trosa och Nyköpings kommuner
Anna Plikk, Jan Risberg & Jonas Bergman

Inför byggandet av Ostlänken har Länsstyrelsen i Södermanlands län fattat beslut om en arkeologisk förundersökning i form av en strandförskjutningsstudie. Syftet är att ge Länsstyrelsen ett underlag för att kunna sätta upp krav för arkeologiska undersökningar av de fornlämningar som berörs av järnväg Ostlänken i Trosa och Nyköpings kommuner, Södermanlands län. Resultaten ska också kunna användas av undersökare vid upprättandet av undersökningsplaner och formulerande av relevanta frågeställningar inför arkeologiska undersökningar.
Totalt nio lokaler har undersökts och resultatet från dessa undersökningar använts för att upprätta två lokala strandförskjutningskurvor för området kring Vagnhärad respektive Nyköping. Utifrån strandförskjutningskurvorna har paleogeografiska kartor och digitala data som visar kustkonfigurationen i området kring Ostlänken inom Södermanlands län vid olika tider tagits fram.