2017

Rapport 2017:3. Arkeologisk utredning 2016, Skåne, Burlövs kommun,
Burlöv socken, fastighet Tågarp 17:1 och Åkarp 9:1, fornlämning Burlöv 47:1–2

Christoffer Hagberg

Burlövs kommun arbetar med en detaljplan över ett nytt bostadsområde mellan Åkarp och Arlöv. I samband med detta gjordes en arkeologisk utredning genom sökschaktningsgrävning och metalldetektering. Totalt grävdes 23 schakt eller 2485 löpmeter. I schakten påträffades totalt 49 fornlämningar under marken; 14 gropar, 21 stolphål, fyra rännor, sju lager och ett dike.

Det fyndmaterial som hittades bestod av ett slipat yxfragment och en slipsten, ett järnföremål och en bit keramik i ett dike samt ett par förhistoriska bitar keramik i ett stolphål. Inom ett boplatsområde ingår delar av de våtmarkslager som ligger i direkt anslutning till potentiell bebyggelse. I anslutning till dessa kan brunnar och till exempel offer påträffas. En förundersökning föreslås.