2017

Rapport 2017:27. Arkeologisk utredning, Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Tölö 3:2, 3:3, 6:4 och 6:9, fornlämningarna Tölö A–D. Författare: Anders Kjellin med bidrag av Christina Rosén.

Hösten 2016 utfördes en arkeologisk utredning i Tölö socken i Kungsbacka kommun. Utredningen genomfördes inför en detaljplaneläggning i ett område som planlagts för bebyggelse av bostäder. Vid utredningen påträffades fyra nya fornlämningar vilka utgjordes av tre boplatser och en gravgrupp. Boplatserna innehöll flera förhistoriska faser från stenålder till järnålder. Gravgruppen kan grovt dateras till brons-/järnålder. Fynden som påträffades vid utredningen bestod av flintavslag, övrig slagen flinta, spån, cylindrisk kärna, lihultyxa och förhistorisk keramik.