2017

Rapport 2017:84. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 8:8, 8:80 och del av 8:88, Vallkärra 71 och 73.

En avgränsande arkeologisk förundersökning har gjorts i Vallkärra socken, Lunds kommun. Området är cirka 24 hektar stort, varav drygt 10 hektar i den östra delen var aktuella för den avgränsande förundersökningen. Syftet var att avgränsa de två förhistoriska boplatserna Vallkärra 71 och Vallkärra 73.

Tolv sökschakt grävdes med maskin. I några av schakten påträffades totalt 19 anläggningar som gropar, härdar och stolphål. Den sammanlagda fördelningen av anläggningarna från förundersökningen och den arkeologiska utredningen gjorde att de båda boplatserna kunde avgränsas ytterligare.