2019

Rapport 2019:41. Arkeologisk utredning steg 1, 2019. Skåne län, Skåne, Vellinge kommun, Skanör-Falsterbo, Räng, Stora Hammar och Håslöv socknar
Magnus Andersson och Mats Anglert

På sträckan mellan trafkplats Kungstorp och Skanör utmed väg 100 planerar Trafkverket att utföra framkomlighetshöjande åtgärder. Länsstyrelsen gav Arkeologerna i Lund, Statens historiska museer uppdraget att genomföra en steg 1 utredning för området. De, efter steg utredningen, föreslagna utredningsobjekten utgörs av terränglägen där sannolikheten bedöms vara stor för att det ska fnnas under mark dolda forn- och kulturlämningar. Inom exploateringsområdet identiferades totalt 4 sådana utredningsobjekt vid inventeringen. Flertalet bedöms preliminärt som lägen för överodlade boplatser, i en del miljöer kan överodlade gravar fnnas. Dessutom fnns inom utredningsområdet en tidigare känd skans/fästningsanläggning och en gränsvall.