2021

Rapport 2021:35
Arkeologisk utredning steg 2, 2020
Skåne, Vellinge och Trelleborgs kommuner, Maglarp och Räng socknar, väg 511, fornlämning L2021:1162, L2021:1163, L2021:1164, L2021:1165 och L2021:1166
Katalin Schmidt Sabo

Arkeologerna, Statens historiska museer, har på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne utfört en arkeologisk utredning steg 2, inom 12 utredningsobjekt längs väg 511, sträckan Höllviken–Stavstensudde, där Trafikverket planerar anlägga en gång- och cykelväg. Totalt framkom 48 anläggningar som mättes in; 8 diken (som dock tolkades som nutida dräneringar), 6 gropar, 6 härdar, 10 lager, 9 stolphål, 7 pinnhål och 2 träpålar/trästycken. Fyra utredningsobjekt innehöll arkeologiska lämningar som i första hand bör bevaras. Om detta inte är möjligt förordas fortsatta arkeologiska insatser, exempelvis en arkeologisk förundersökning. Samtliga fyra objekt bedöms ha potential för att öka kunskapen om fornlämningarna i området.