2015

Rapport 2015:52. Arkeologisk förundersökning av tre fornlämningar i samband med planerad ombyggnad av väg 536. Kronobergs län, Småland, Ljungby kommun, Lidhult och Vrå socknar, Kränkeboda 1:38, Bavra 1:3 och Bavraböke 1:7, Vrå 15:1, Lidhult 40:1 och Lidhult 133:1
Anne Carlie med bidrag av Fredrik Strandmark, Lena Grandin och Mia Englund samt Ulf Strucke

En arkeologisk förundersökning har gjorts inför ombyggnaden av väg 536 mellan Glamshult och Lidhult i Ljungby kommun, Kronobergs län, Småland. Den aktuella sträckan är cirka 12 kilometer, där vägen planerar att breddas från cirka 5 meter till 6,5 meter. Tre kända fornlämningar berördes av förundersökningen, Lidhult 40:1, ett sannolikt röse, Lidhult 133:1, en boplats samt Vrå 15:1, en blästbrukslämning.

Förundersökningen genomfördes under en vecka i början av december 2014. Fältarbetet utfördes genom att sökschakt togs upp med grävmaskin inom och/eller i anslutning till berörda fornlämningar. Samtliga schakt grävdes inom vägarbetsområdet öster om den befintliga vägen. Den samlade undersökningsytan uppgår till cirka 185 kvadratmeter, varav cirka 32 kvadratmeter på lokal Lidhult 40:1, cirka 90 kvadratmeter på Lidhult 133:1 och cirka 63 kvadratmeter på lokal Vrå 15:1.

På Lidhult 133:1 påträffades välbevarade lämningar efter en boplats från yngre romersk järnålder (cirka 130–400 e.Kr.) samt ett odlingslager som möjligen är från samma tid. På Lidhult 40:1 framkom inga anläggningar, utan de arkeologiska iakttagelserna utgjordes av keramik, slagg och metallfynd från historisk tid. På Vrå 15:1 framkom ett aktivitetslager med fynd av reduktionsslagg efter järnframställning. Lämningarna dateras till yngre järnålder–vikingatid (cirka 690–990 e.Kr.) och sen medeltid–tidigmodern tid (cirka 1300–1650 e.Kr.). Fortsatta arkeologiska insatser i form av en slutundersökning föreslås på lokal Lidhult 133:1, medan resultaten på övriga platser inte föranleder några ytterligare antikvariska åtgärder.