2016

Rapport 2016:64. Stolphus, grophus och avfallsgropar. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Uppsala socken, Gamla Uppsala 20:1, Uppsala 586:1, 605:1
Författare: Anton Seiler med bidrag av Jonas Bergman, Mia Englund, Jens Heimdahl, Ola Magnell, Ulf Strucke och Tomas Westberg

Under vintern 2014 genomfördes en arkeologisk undersökning i direkt anslutning till byggnaden Storgården, i de centrala delarna av Gamla Uppsala. Anledningen var en utbyggnad av Storgården. Inom den rumsligt begränsade undersökningsytan påträffades välbevarade lämningar i form av två grophus från sen vendeltid–tidig medeltid, en avfallsyta från 1200-talets andra hälft samt två stolphus från 1300-talet. Det osteologiska och makroskopiska materialet var omfattande och mångfacetterat, liksom det övriga fyndmaterialet.

De påträffade lämningarna vittnar om att gynnsamma bevaringsförhållanden för fornlämningar kan finnas under idag asfalterade ytor, samtidigt som de tillsammans med materialet från OKB-projektet i Gamla Uppsala utgör ett värdefullt underlag för att studera kronologiska skeden, konstruktionsmässiga och funktionella strategier, rituella depositioner i hus samt organisatoriska och socioekonomiska strukturer. I ljuset av den aktuella undersökningen är det tydligt att även mindre markingrepp och undersökningar kan resultera i ett arkeologiskt material med stort vetenskapligt värde för förståelsen av och kunskapsuppbyggnaden kring fornlämningskomplexet som Gamla Uppsala utgör.