I början av september går startskottet för en arkeologisk undersökning i Asmundtorp utanför Landskrona i Skåne. Undersökningen kommer att pågå under knappt tre månader hösten 2023 och tre månader våren 2024 och arkeologiska lämningar från såväl stenålder som brons- och järnålder förväntas.

En kokgrop av stenar.
En kokgrop under utgrävning vid förundersökningen. Foto: Arkeologerna CC BY

Varför gräver vi?

Landskrona stad planerar för bostadsbebyggelse i form av exempelvis villor eller radhus i området vi nu ska undersöka. Eftersom det sedan tidigare är känt att det finns fornlämningar inom ytan som ska bebyggas görs arkeologiska undersökningar enligt kulturmiljölagen. Undersökningen som ska genomföras under hösten 2023 och våren 2024 är den tredje i Arkeologernas regi. Tidigare har en arkeologisk utredning samt en arkeologisk förundersökning gjorts (2019 respektive 2020). Den arkeologiska undersökningen som nu står för dörren är den sista i ordningen och i och med den tas fornlämningen bort och byggföretaget kan, efter att vi är klara, ta marken i anspråk.

Platsen

Knappt en mil fågelvägen från den skånska västkusten och Landskrona ligger undersökningsområdet, beläget alldeles invid Braån som slingrar sig huvudsakligen i östvästlig riktning i en liten dalsänka omedelbart söder om ytan. Platsen har varit attraktiv under såväl förhistorisk som historisk tid vilket blev tydligt när området genomgick undersökningar 2019 och 2020. Då konstaterades att det finns arkeologiska lämningar från tidig stenålder till sen järnålder på platsen. Omedelbart invid vårt undersökningsområde ligger dessutom Norra Möinge medeltida bytomt. Det betyder att människor bott eller vistats i området till och från under mer än 5000 år (från äldre stenålder till tidigmodern tid). Att området varit populärt att bo och verka i råder det inga tvivel om. Om det vittnar även en mängd fornlämningar av varierande slag som finns i närområdet. Som exempel kan nämnas förhistoriska boplatser, gårds-och bytomter från historisk tid och gravar och gravfält.

Ett stråk av gravhögar från bronsåldern ligger väl synliga för ögat ett stycke sydöst om Asmundtorp och sträcker sig vidare mot nordväst i riktning mot Rönneberga backar. Eftersom gravar i allmänhet och bronsåldershögar i synnerhet ofta markerar gamla vägleder är möjligheterna stora att en äldre vägled eller passage finns över ån i närheten av vårt undersökningsområde. Om några spår efter denna går att finna återstår att se men bra kommunikationsvägar och goda naturresurser kan möjligen förklara varför så många tidsskikt är representerade just här.

Närbild på olika metallfynd. Ett rombiskt prydnadssnitt, ett knivbeslag, en söljeplatta och ett beslag med dekor.
Detektorfynd från förundersökningen funna vid den yta som ligger närmast Norra Möinge bytomt. På bilden syns ett rombiskt prydnadssnitt, ett knivbeslag, en söljeplatta och ett beslag med dekor. Föremålen dateras till sen vikingatid, medeltid och nyare tid. Foto: Arkeologerna CC BY

Vad kommer vi att hitta?

Eftersom den arkeologiska undersökningen är den sista i en rad av arkeologisk verksamhet på platsen har vi en ganska bra aning om vad som förväntas komma fram när ytan banas av i sin helhet. Boplatslämningar i form av till exempel stolphål, gropar och härdar vet vi att det finns men vi vill gärna att några brunnar också dyker upp. Brunnar brukar innehålla mycket material i form av både fynd och växtrester.

Det långa nyttjandet av området gör platsen speciell och möjliggör för oss att undersöka vissa frågor ur ett långtidsperspektiv. Ambitionen är att efter undersökningen kunna svara på hur marken i området har använts och under vilka perioder. Har fokus legat på djurhållning eller jordbruk? Vilka grödor har i så fall odlats på platsen? Hur har eventuell odling påverkat landskapet och jordarna? Hur har boplatserna, eller om det rör sig om tillfälliga visten, organiserats? Hur förhåller sig boplatserna till den intilliggande Norra Möinge bytomt? Går det att säga något om långväga kontakter? Hur har landskapet utnyttjats ur ett långtidsperspektiv? Frågorna är i nuläget många och under arbetets gång hoppas vi få större klarhet i hur platsen har nyttjats.

Mer information

Vårt arbete går att följa genom bland annat löpande blogginlägg och inlägg i sociala medier, som Instagram och Facebook. Utöver det kommer vi att göra filmade inslag i fält samt ha en visning på plats för de som är intresserade av att se vår undersökning på närmare håll. Håll utkik på vår hemsida och i sociala medier för information om vad som händer framöver!

Pinnar nerstuckna i marken i ett långt grävschakt.
Pinnarna markerar täta grupperingar av främst stolphål (rester efter exempelvis hus) i närheten av den medeltida bytomten Norra Möinge. Foto: Arkeologerna CC BY