Rester av tre gårdar berättar om människornas liv i en liten by på Lundaslätten från medeltiden och framåt. I Fjelie by gjordes över 2 500 fynd bland annat flera nedgrävda häst- och kohuvuden som skulle bringa tur.

Arkeologerna gräver tre historiska gårdar i Fjelie by. Här en dimmig dag. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Tre gårdslämningar som låg dolda under marken undersöktes hösten 2016 vid en större arkeologisk utgrävning vid Fjelie bytomt, utanför Lund. Undersökningen gjordes eftersom Trafikverket planerar nya trafiklösningar kring motorvägen. Det som fanns kvar av böndernas hus var rester av golv, ugnar, eldstäder och stolphål men även brunnar ute på gården.

Ett textilredskap så kallat ”Tinbl bein”. Det användes för att knyta, tvinna eller fläta band och snoddar som man bland annat kunde ha till skor och klädedräkten.

På en av gårdarna hittades rester efter byggnader från medeltiden och 1600-1700-tal. Utifrån djurbenen vi grävde fram vet vi att bönderna i Fjelie födde upp grisar, får och kor. Hästar hade man också, men mest som dragdjur. De flesta arbetade ute på åkrarna med att så, plöja och skörda. Fröer som vi hittar i brunnar, ugnar, eldstäder och golvlager berättar vad man odlade och åt.

En av skallarna som hittades.

Keramik, sländtrissor, nålar, kammar, mynt, nycklar, metallföremål och smyckesdetaljer är bara några av de 2 500 fynden. Men även djurben, totalt hittades tio huvud av häst och ko under de tre gårdarna. På 1600-1700-talet var det vanligt att man grävde ner huvuden av sådana djur för att ge lycka och välgång åt gården. En koskalle hittades i en gammal brunn, kanske sinade brunnen som fylldes igen med jord och skräp innan man offrade en skalle för att bringa tur.

Det fanns också spår från flera hus av äldre datum, preliminärt daterade till yngre bronsålder och järnålder. En överraskning var ett par ännu äldre offergropar där man lagt ner keramik och måltidsrester någon gång under yngre stenålder. Resultaten visar att platsen för Fjelie by har varit attraktiv under många tidsperioder.

Genom undersök­ningen har Arkeologerna fått en unik inblick i livet i en by i Skåne nära den unika centralplatsen Uppåkra och ny information om människornas vardag.