På en bergshöjd inklämd mellan nutida bebyggelse öster om Stenungsunds samhälle i Bohuslän finns flera gravar från bronsålder och järnålder. Här finns även en skärvstenshög och flera andra anläggningar som kokgropar, härdar och stolphål. Platsen kommer att undersökas under vår och försommaren 2022. 

Orsaken till att området undersöks arkeologiskt är att kommunen planerar att bygga bostäder på platsen. Vid en tidigare utgrävning på platsen hittades flera gravar varav en innehöll en gravurna med rester efter kremering. Benen i urnan var från yngre bronsålder. Att platsen använts under flera hundra år runt vår tidräknings början visar de analyser som gjorts på förkolnade sädeskorn och kolfragment från flera av anläggningarna i området.

I samband med den arkeologiska undersökningen hoppas vi kunna berätta mer om platsens historia. När den nyttjades och till vad. Varför platsen en gång valdes ut och om det är ett område som man har valt att återvända till. Vi hoppas även kunna se hur denna plats förhåller sig till liknande platser i närområdet såväl som inom ett större område.

I samband med undersökningen är minst en visning planerad för allmänheten och specifikt inbjudna.

Vi planerar även för skolverksamhet i samverkan med elever och lärare från den intilliggande skolor.