Flera 6 000 år gamla gravar och tre stora boplatsområden från järnålder, det har arkeologerna hittat i Flackarp, Skåne. Under 2019 grävdes fem ytor på totalt 23 500 kvadratmeter ut.

Mitt ute i ett tidlöst, öppet odlingslandskap med få träd och buskar, ett stenkast från centralplatsen Uppåkra, finns spåren efter det förflutna kvar. Det har varit en levande bygd och den mänskliga aktiviteten på platsen sträcker sig över ett långt tidsspann. Tidigare har arkeologer hittat spår och fornlämningar från stenålder, bronsålder och järnålder och  nu grävs platsen vid Flackarp ut eftersom Trafikverket planerar att bygga ut Södra stambanan.

Mest spektakulärt är kanske resterna av fem-sex stenåldersgravar, så kallade dösar, som hittades vid förundersökningen 2018. Under yngre stenålder 4 000 f Kr–1 700 f Kr började man odla upp mark och hålla boskap. Långsamt övergick människor från att vara utpräglade jägare och samlare till  fasta bosättningar. Landskapet förändrades genom jordbruket. Under denna period började man även bygga stora stenmonument eller megaliter som dösar, gånggrifter och hällkistor som syntes på långt håll. Gravarna kan ha haft olika funktioner, som platser för att begrava de döda men även som markörer för status eller som platser för ritualer och fester.

På flera platser går det att se rester av stolphål, härdar, kokgropar och brunnar. Det tyder på att det kan ha legat gårdar med långhus och ekonomibyggnader här under förromersk järnålder, cirka 500–0 f Kr. Men hur länge var gårdarna i bruk, vad levde man av och vilken relation hade gårdarna och dess invånare till centralplatsen i Uppåkra? Det är frågor som arkeologerna hoppas kunna få ledtrådar till.

Det är inte bara flintyxor och keramik som är spännande fynd. Även små delar och rester av växter i jorden kan ge nya svar på gåtor. Vid undersökningen kommer man bland annat att analysera pollen och växtmakrofossil. Svaren kan berätta om vilka växter som odlades, vad man åt, hur miljön såg ut och om det fanns några parasiter. Ben från människa kan ge svar på frågor som ålder, kön och sjukdomar.

Den arkeologiska undersökningen startade i april 2019.
Läs om resultatet i rapporten VA-ledning i utkanten av ett boplats- och megalitgravskomplex
Läs om resultatet i slutrapporten Megaliter, menhirer och bebyggelse – från tidigneolitikum, senneolitikum och yngre bronsålder–yngre järnålder