I ett böljande kulturlandskap med åkrar och ängar utanför Vagnhärad, syns spåren av det förflutna tydligt. Här finns ett järnåldersgravfält med gravhögar liksom flera boplatser – en plats där människor levde och begravde sina döda för 1500 år sedan. Med anledning av nya Ostlänken ska delar av området förundersökas hösten 2022.

Totalt åtta gravhögar ska undersökas på gravfältet under hösten.
Totalt åtta gravhögar ska undersökas på gravfältet under hösten. Foto: Arkeologerna CC BY

Sille är en strategiskt placerad by nära sjön med samma namn och invid Trosaån, ett stenkast från Trosa, i Södermanland. I området finns sedan tidigare ett 40-tal kartlagda gravar. Antalet gravar liksom den medvetna utbredningen längs vägen från bytomten ned mot bron vid Åbro indikerar hög social status hos individer och släkter, inte minst under yngre järnålder och vikingatid 500–1100 e Kr.

I närområdet har även flera spektakulära fynd gjorts tidigare, som guldtenen i Lundby, brakteatern i Sille och guldskatten i Tuna. Föremål som signalerar rikedom och god kommunikation med omvärlden. Kanske var det en elit som bodde här, höll djur och odlade marken, sysslade med metallhantering och handel?

Totalt åtta gravhögar ska undersökas på gravfältet under hösten. Vilka var de gravlagda? Vad fick de med sig för gåvor till eftervärlden? Vad hade de för status i samhället och vilka ritualer omgärdade begravningarna? Kanske kan undersökningen ge svar på en del av dessa frågor.

Även två boplatser som troligen är från samma tidsperiod, med spår av hus, byggnader, eldstäder och mänsklig aktivitet kommer att undersökas. En av boplatserna ligger nära en igenväxt fornsjö som kan ha utgjort en ekonomiskt viktig resurs och på olika sätt varit knuten till gårdsbebyggelsen under brons- och järnåldern. Rester efter forntida rötningsgropar, härdområden och avfallslager knutna till mathantering är exempel på lämningar som man kan hitta här.

Förhoppningen är att få mer kunskap om det handlar om större sammanhängande boplatsytor eller rör sig om flera mindre boplatser.

 

Undersökningsområdet efter avbaning.
Undersökningsområdet efter avbaning. Foto: Arkeologerna CC BY