Resterna av flera hus från en järnåldersby grävdes fram 2011. I byn fanns sammanlagt 8 gårdar av varierande storlek som haft olika faser och livslängd. Här hittades också en kvinnograv från romersk järnålder.

Bo Strömberg i färd med att undersöka en blästugn

 

Byns storhetstid inföll under äldre romersk järnålder, från vår tideräknings början 200 e. Kr. Den låg en knapp kilometer från den stora centralplatsen som fanns vid nuvarande Uppåkra kyrka. Trettiofem hus och flera hägnader undersöktes. Dessutom fanns härdar, gropar och brunnar. En skelettgrav påträffades också, det var en gravlagd kvinna 30-40 år gammal. I anslutning till graven hittades en löpare, en underliggare, en dräktnål och en del av ett hundkranium. De kan ha utgjort gravgåvor eller vara sekundärt kopplade, det vill säga funnits i fyllningsmaterialet som hämtats från en annan plats.

Fynden från byn gav en inblick i vardagslivet.

Vid metalldetektering påträffades även flera medeltida fynd, bland annat en doppsko i kopparlegering och ett franskt silvermynt präglat för Filip IV ”den sköne”. Det makrofossila materialet var mycket varierat och stora mängder lin och oljedådra påträffades. Jordbruk och odling förefaller att ha dominerat ekonomin på boplatsen. Man har troligen även odlat skalkorn, dill, lök, hirs och morot till husbehov.

Läs mer i rapporten