Fem gravfält och en gård från järnålder, belägna längs med E18, i Köping, Hallstahammar och Västjädra undersöks i höst. Flera rika gravar med fantastiska fynd som glaspärlor, pilspetsar, knivar och kammar har tidigare hittats i trakten som kan kopplas till en forntida elit.

Flera gravfält och en gårdsmiljö undersöks längs med E18. Här på plats i Sylta. Foto: Arkeologerna (CC BY)

Under sensommar och höst kommer delar av fem förhistoriska gravfält och en gårdsmiljö att undersökas i Västmanland. Platserna är belägna längs E18 som Trafikverket skall bredda mellan Köping och trafikplats Västjädra. Fornlämningarna ligger i tre förhistoriska bygder vi kallar Mälarbygderna, belägna kring Köping, Hallstahammar/Kolbäck och Västjädra/Dingtuna. Platserna är mycket fornlämningsrika och har varit bebodda från stenålder fram till idag.

Glaspärlor, knivar och armringar

Vid Sylta nära Köping ska en del av ett gravfält från yngre järnålder (cirka 400–1050 e. Kr.) undersökas. Redan på tidigt 1960-tal undersöktes den andra delen av gravfältet i och med att E18 byggdes. Då hittades flera rika gravar med många glaspärlor, pilspetsar, knivar, kammar och delar av hästutrustning. Förutom stensättningar med kremerade människoben undersöktes också en dåligt bevarad båtgrav där en människa begravts obränd. Den här typen av gravar har en mycket tydlig koppling till dåtidens elit och på senare år har båtgravar undersökts i Gamla Uppsala i Uppland. Gravfältet har en mycket spännande placering med utsikt över Valstaåns dalgång och den imponerande Ströbo hög.

Kring Hallstahammar ska delar av två gravfält undersökas. Det största av gravfälten är beläget nära Eriksbergs trafikplats och även här undersöktes stora delar redan på 1960-talet. Gravfältet hade gravar både från äldre och yngre järnålder och gravarna var rika med många glaspärlor, knivar och kammar. Förutom stensättningar med kremerade människor påträffades också flera jordbegravningar i form av stensatta kistor. Gravfältet ligger i kanten av Kolbäcksåns dalgång och har varit väl synligt för alla som rest längs ån.

Vad hade gravfälten för funktion?

I öster kring Västjädra och Hillsta ska två mindre gravfält eller gravgrupper undersökas. De härrör troligen från yngre järnålder, men kan även ha använts något tidigare. Vid Hillsta förundersöktes en grav under hösten 2020 och där påträffades bland annat en miniatyrkniv i järn och ett vackert hänge samt en kam.

De arkeologiska undersökningarna kommer förhoppningsvis ge oss möjlighet att förstå vilka roller och funktioner både de levande och de döda har haft i Mälarbygderna under järnåldern. Gravfälten har inte bara varit platser för de döda utan lika mycket platser för de levande där man till exempel ätit offermåltider, utfört ritualer och samspelat med de döda långt efter att de begravts. Gravfälten ger oss även en möjlighet att genom olika analyser och föremål studera människors rörlighet under sitt liv både lokalt och långt utanför bygden.

Följ vårt arbete i bloggen

Under tidig höst kommer vi att bjuda in till framför allt digitala visningar eftersom platserna ligger otillgängligt. Vi kommer även att regelbundet lägga ut blogginlägg med foton och filmer i våra sociala kanaler där du kan följa arbetet.

Vid Sylta nära Köping undersöks en del av ett gravfält från yngre järnålder (cirka 400–1050 e. Kr.). Foto: Arkeologerna (CC BY)