Hösten 2010 gjordes en stor undersökning vid Lindängelund, nära Katrinetorps gård i södra Malmö. Arkeologerna hittade spår efter tjugotalet stolpbyggda hus tillsammans med ett stort antal gropar, brunnar och eldstäder. Mest spännande var upptäckten av en tidigare okänd offerplats från yngre stenålder-bronsålder.

Undersökningen föranleddes av att Malmö stad skulle anlägga en botanisk trädgård på platsen. Vid undersökningen påträffades lämningar från stenålder, äldre bronsålder, äldre och yngre järnålder, vikingatid, tidig medeltid och nyare tid. Ett flertal brunnar med spår efter rituella handlingar i form av nerbankade pålar och depositioner av djurben som dateras till neolitikum eller yngre stenålder (cirka 4 000-1 700 f Kr). I en brunn fanns tre välbevarade grävkäppar av trä samt delar av ett skelett från ett femårigt barn. Analyser visar att barnet dog genom drunkning.

Det har funnits gårdar på platsen från tiden strax före år 0 och fram i tidig medeltid (ca 300 f. Kr–1200 e. Kr), varefter bebyggelsen flyttade från området. De mest omfattande lämningarna i form av stolpbyggda hus, gropar, härdar och brunnar, tillhör äldre järnålder och vikingatid – tidig medeltid. Av tre dokumenterade gårdslägen, tillhör två äldre järnålder, medan en gård var i bruk under vikingatid – tidig medeltid.  Under århundradena omkring år 0 anlades flera större brunnar i anslutning till en av de äldre gårdarna. Efter att brunnarna tagits ur bruk, användes de för ritualiserade handlingar, med nedläggelser främst bestående av djurben, keramik, mal- och knackstenar, olika bruksföremål av trä, samt stora mängder skörbränd sten. Tillsammans med två närliggande aktivitetsytor, där eldning respektive slakt (?) och styckning av djur ägde rum, tolkas brunnarna som rester efter en samlingsplats för kultövning och rituellt festande. Dessa sätts i samband med fruktbarhetsriter.

Bild: Staffan Hyll

Ett barnskelett hittades i en brunn